đối phương muốn thông báo với anh rằng vứt mẹ trúc mã đi